Affiliate program – Zmluvné podmienky

Obchodné podmienky pre affiliate partnerov pre shop.gperformance.eu

Registráciou do provízneho programu potvrdzuje partner aj poskytovateľ provízneho programu svoj záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľom provízneho programu je:

G-Performance EU s.r.o.
Daxnerova 1186/8
05001 Revúca
Slovensko
IČO: 47647604
IČ DPH: SK2024010813

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom na strane jednej a partnerom na strane druhej. Partnerom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa registrovala do provízneho programu Poskytovateľa.

Všeobecné podmienky

        1.1 Provízny program prevádzkuje spoločnosť G-Performance EU s.r.o., ďalej len Prevádzkovateľ.

        1.2 Záujemca, ktorý sa registruje do provízneho programu sa nazýva Partner.

        1.3 The Partner promotes the Provider’s goods through its marketing activities (eg on websites, discussion forums, email, social networks).

2.Práva a povinnosti Partnera

        2.1 Partner smie požiadať o ukončenie partnerstva kedykoľvek počas jeho členstva v partnerskom programe. Ak tak urobí, bude mu do jedného mesiaca vyplatená odmena za schválené provízie do dňa, kedy požiadal o ukončenie svojho členstva.

        2.2 Partner nesmie propagovať kampane a produkty na stránkach, v emailoch, diskusných fórach a sociálnych sieťach, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, alebo s dobrými mravmi.

        2.3 Partner nesmie poškodzovať dobré meno Poskytovateľa.

        2.4 Partner si nesmie objednať tovar, alebo služby Poskytovateľa cez svoj vlastný provízny odkaz. Ak tak urobí, nemá nárok na vzniknutú províziu.

        2.5 Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k províznemu softvéru pred zneužitím treťou stranou.

        2.6 Partner smie na propagáciu využiť textové a obrazové materiály Poskytovateľa, ktoré sú mu na tento účelo poskytnuté.

        2.7 Prísne zakázané je propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (emailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená takáto aktivita Partnera, môže to viesť k okamžitému ukončeniu partnerskej spolupráce a uzavretie účtu Partnera. Partner týmto tiež stráca akýkoľvek nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.

        2.8 Partner smie na propagáciu využiť zľavové kódy len ak tieto boli schválené pre daného Partnera. Ak Partner bude propagovať zľavové kódy a kupóny ktoré neboli určené pre jeho propagáciu, nemá nárok na vzniknutú províziu.

       2.9 PPC campaigns are not allowed.

3.Práva a povinnosti Poskytovateľa

        3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pravdivo a bezodkladne schvaľovať konverzie partnerov.

        3.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom programe.

        3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť províziu za ním uskutočnené konverzie.

        3.4 Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Na zmeny v obchodných podmienkach musí Poskytovateľ Partnera upozorniť.

        3.5 Poskytovateľ má právo zrušiť program kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky nevybavené provízie budú vyplatené. 

4.Provízia

        4.1 Výška provízie je uvedená pri každej kampani zvlášť.

        4.2 Provízie budú schvaľované vždy po uplynutí Poskytovateľom danej lehoty na možnosť vrátenia peňazí zákazníkovi.

        4.3 Provízie budú schválené pri tých konverziách, kde došlo k riadnemu a úplnému uhradeniu tovaru, alebo služby propagované v kampani.

        4.4 Za zrušené, alebo stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na províziu.

5.Platba provízie

        5.1 Partner má nárok na vyplatenie schválených provízií raz mesačne.

        5.2 Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi zaslaná správa, v ktorej bude uvedená konečná suma, ktorú môže Partner fakturovať.

        5.3 Platba splatná na faktúre vystavenej Partnerom je 7 dní.

6.Ochrana osobných údajov

        6.1 Poskytovateľ prehlasuje, že údaje budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

        6.2 Partneri, ktorí sa zaregistrovali do partnerského programu súhlasia so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom programe, či s predmetom podnikania Poskytovateľa.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 01.03.2021.