Zmluvné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou G-Performance EU s.r.o. a jej zákazníkmi (ďalej len "Zákazník") a všeobecne na všetky ich obchodné vzťahy. V prípade potreby sú doplnené osobitnými zmluvnými podmienkami.

Naše všeobecné a osobitné obchodné podmienky môžu byť zmenené iba výslovnou písomnou dohodou medzi stranami. Zákazník ich považuje za prijaté jednoduchou skutočnosťou zadania objednávky, aj keď sú v rozpore s vlastnými všeobecnými alebo osobitnými podmienkami Zákazníka. Všeobecné alebo osobitné obchodné podmienky Zákazníka budú pre nás záväzné len za predpokladu, že boli výslovne písomne prijaté.

Spoločnosť G-Performance EU s.r.o. je kedykoľvek oprávnená zmeniť alebo doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane všetkých možných zmluvných podmienok. Objednávky vykonané pred týmito zmenami budú spracované v súlade so starými Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

2. Ponuka

Výrobky zobrazené v obchode sa nepovažujú za právne záväznú ponuku, ale za nezáväzný online katalóg. Možné sú malé odchýlky a zmeny obrázkov produktov alebo popisov produktov.

3. Ceny

Všetky ceny obsahujú zákonnú DPH vo výške 20% pri objednávkach odoslaných na Slovensko.
Na objednávky odoslané do iných krajín EÚ sa vzťahujú tieto sadzby DPH:

Austria 20%

Belgium 21%

Bulgaria 20%

Cyprus 19%

Czech republic 21%

Germany 19%

Denmark 25%

Estonia 20%

Spain 21%

Finland 24%

France 20%

Greece 24%

Croatia 25%

Hungary 27%

Ireland 23%

Italy 22%

Latvia 21%

Luxembourg 17%

Lithuania 21%

Malta 18%

Netherlands 21%

Poland 23%

Portugal 23%

Romania 19%

Sweden 25%

Slovenia 22%

V prípade objednávok mimo EÚ je DPH 0 %. Ceny sú, ak nie je dohodnuté inak, zo skladu.

4. Uzatvorenie zmluvy

Zadaním objednávky predložíte záväznú ponuku na kúpu príslušného produktu od spoločnosti G-Performance EU s.r.o. Ak si objednáte u G-Performance EU s.r.o., pošleme vám e-mail, ktorý potvrdí prijatie vašej objednávky a v ktorom budú uvedené podrobnosti. Toto potvrdenie objednávky nie je prijatím vašej ponuky, iba vás informuje, že sme prijali vašu objednávku. Kúpna zmluva sa zhmotní len so zásielkou potvrdenia o odoslaní alebo dodaním produktov.

Zadaním objednávky tiež potvrdzujete, že máte aspoň 18 rokov.

5. Zásielka, doručenie a platba

Spoločnosť G-Performance EU s.r.o. ponúka doručenie po celom svete na dodaciu adresu, ktorú poskytol zákazník. Dodacie a platobné podmienky budú podrobnejšie zdôraznené v popise produktu. Neexistuje žiadna minimálna suma objednávky. Vyhradzujeme si právo vykonať čiastočnú dodávku, pokiaľ sa to zdá byť výhodné pre rýchle doručenie a pokiaľ je to pre vás primerané. Nebudú vám fakturované žiadne dodatočné prepravné náklady. Špeciálne formy prepravy, ktoré požadujú naši zákazníci, budú fakturované s obvyklými dodatočnými poplatkami.

Väčšie objednávky sa často dodávajú v niekoľkých balíkoch, ktoré môžu ale nemusia byť doručené súčasne.

Platba je splatná ihneď po záväznej objednávke. Pokiaľ sa nedohodne inak, platby sa musia vykonať PayPal, Stripe alebo Bankovým prevodom.

6. Dodacie lehoty

Tovar, ktorý sa nachádza v sklade (nenesieme zodpovednosť za problémy s prepravou), bude odoslaný do 1 až 5 pracovných dní od prijatia platby. Ak tovar nie je k dispozícii pri objednávke, budeme sa snažiť o doručenie čo najskôr. V prípade, že nedodržanie termínu dodania alebo servisu možno vysledovať až k vyššej moci, priemyselnému konfliktu, problémom na strane našich dodávateľov, nepredvídaným komplikáciám alebo inej skutočnosti, ktorú sme nemohli ovplyvniť, lehota sa podľa toho predĺži. Ak dodávka nie je možná z dôvodu problémov na strane výrobcu alebo našich dodávateľov, my aj zákazník môžeme zmluvu zrušiť, ak dohodnutý dátum dodania presiahne 2 mesiace. Nároky na náhradu škody v dôsledku neschopnosti plnenia povinností, dokonca aj tých, ktoré vznikli odstúpením od zmluvy, sú vylúčené.

Rovnaké pravidlá platia pre zákazkové objednávky a objednávky eshope.

7. Právo na zrušenie a formulár na zrušenie

Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo odstúpiť od tejto Zmluvy do štrnástich (14) dní bez uvedenia dôvodu (nevzťahuje sa na zákazníkov B2B). Aby ste boli oprávnený na vrátenie tovaru, tovar musí byť neotvorený, nepoužitý, nepoškodený a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe. Na uplatnenie zákonného práva na odstúpenie od zmluvy nám zákazník musí danú skutočnosť oznámiť:
G-Performance EU s.r.o.
[email protected]
Daxnerova 1186/8
05001 Revúca, Slovensko

O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy nás musí informovať jasným vyhlásením (zaslaním e-mailu).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak zákazník odstúpi od tejto Zmluvy, musíme bezodkladne uhradiť všetky platby, ktoré sme od zákazníka dostali, s výnimkou nákladov na doručenie, najneskôr však štrnásť (14) dní po dni, kedy boli výrobky vrátené, skontrolované a preukázané, že sú nepoškodené a nepoužité. Upozorňujeme, že u produktov so škodami alebo stopami používania nebudeme schopní vrátiť platby. Na poskytnutie úhrady použijeme rovnaký spôsob platby, ktorý zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

Adresa pre vrátenie tovaru:
G-Performance EU s.r.o.
Cukarabon 77
92901 Dunajská Streda
Slovensko
[email protected]

Zákazník musí zaplatiť prepravné náklady za vrátenie tovaru. Pre vrátenie tovaru z tretích krajín – clá a DPH platí zákazník.

Podrobné pokyny pre vrátenie tovaru vrátane formulára vrátenia nájdete tu.

8. Prechod rizika

Pri preprave tovaru je riziko držané spoločnosťou G-Performance EU s.r.o. až do jej dodania. Pri vrátení tovaru nesie odosielateľ riziko aj náklady prepravy až kým spoločnosť G-Performance EU s.r.o. vrátený tovar neprevezme.

9. Záruka

Spoločnosť G-Performance EU s.r.o. garantuje, že kúpený tovar bol v čase prepravy tovaru bez materiálnych a výrobných nedostatkov a že má garantovanú kvalitu stanovenú v zmluve. Hliníkové profily majú priemyselnú kvalitu, takže môžu existovať drobné škrabance.

Po prijatí musí zákazník okamžite skontrolovať tovar na nedostatky, stav a kvalitu. V prípade zjavných nedostatkov nám ich treba písomne nahlásiť do 10 dní od ich objavenia, to isté platí pre latentné chyby. V opačnom prípade záruka na tieto vady neplatí.

Záruka je 24 mesiacov po odoslaní. Záruka je 1 rok na výrobky zakúpené B2B zákazníkmi.

Upozorňujeme, že neposkytujeme náhrady za produkty v záruke, kým výrobca neopraví alebo nevymení produkt a nedodá ho späť k nám. Ak výrobca usúdi, že problém nie je krytý zárukou, budú vám účtované prepravné poplatky z dôvodu vrátenia produktu. 

Pre zásielky mimo EÚ – clá pri importe do svojej krajiny platí zákazník.

10.Návrat objednávky

Ak chce zákazník vrátiť dodaný tovar, môže tak urobiť do štrnástich (14) dní odo dňa dodania. Prepravné opatrenia pre vrátenie zásielky sú vykonané zákazníkom a my vrátime všetky platby, ktoré sme dostali od zákazníka (okrem nákladov na doručenie zásielok do tretích krajín), akonáhle budú vrátené, skontrolované a preukázané, že sú nepoškodené a nepoužívané. Upozorňujeme, že produkty so škodami alebo stopami používania nebudú vrátené.

11. Výhrada vlastníctva

Spoločnosť G-Performance EU s.r.o. si vyhradzuje právo zadržať dodávané tovary a služby až do úplného zaplatenia všetkých požiadaviek, ktoré vyplynuli z obchodného vzťahu, bez ohľadu na to, aký druh a na akom právnom základe.

12. Uchovávanie údajov

So všetkými osobnými informáciami sa bude zaobchádzať ako s dôvernými. Osoba, ktorá objednávku vykonáva výslovne súhlasí s týmto získavaním, spracovaním a používaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje vrátane vašej adresy a e-mailovej adresy nedávame tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Výnimkou sú naši servisní partneri, ktorí potrebujú údaje na spracovanie objednávky (napr. prepravná spoločnosť, ktorá bola pridelená k zásielke, a finančná inštitúcia, ktorej bolo spracovanie platby pridelené). V týchto prípadoch je rozsah prenesených údajov obmedzený na nevyhnutné minimum.

13. Miesto exekúcie a miesto výkonu

Miestom exekúcie a právnym miestom pre obe strany je sídlo G-Performance EU s.r.o. (s komerčnými zákazníkmi), u súkromných zákazníkov je miestom exekúcie a právnym miestom je miesto zákazníka (ak má zákazník bydlisko na území Slovenska). Pokiaľ má osoba, ktorá objednávku zadáva bydlisko mimo Územia Slovenska, výlučným právnym miestom je sídlo spoločnosti G-Performance EU s.r.o. Vždy sa uplatňuje výlučne slovenský občiansky kódex.

14. Doložka o oddeliteľnosti

Ak by jedno z týchto nariadení malo byť neúčinné alebo spochybnené, účinnosť ostatných nariadení zostáva nedotknutá. Namiesto neúčinnej doložky právne nahradí toto právne prípustné nariadenie, ktoré je mu efektívne najbližšie.

15. Odmietnutie zodpovednosti

Používanie tejto webovej stránky je na vlastné nebezpečenstvo a riziko používateľa. Nepreberáme zodpovednosť za stálu dostupnosť ani za zverejnené príspevky, ponuky a služby s ohľadom na presnosť, úplnosť a funkčnosť. Záruka je v súlade so zákonnými ustanoveniami. Akákoľvek zodpovednosť za škodu vyplývajúcu priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky je vylúčená. Táto webová stránka a s ňou spojené služby sú prevádzkované s čo najväčšou starostlivosťou, spoľahlivosťou a dostupnosťou. Z technických dôvodov však nie je možné, aby boli tieto služby neustále prístupné, aby sa vždy úspešne vytvorili požadované spojenia alebo aby sa uložené údaje uchovávali za každých okolností. Preto nie je možné zaručiť stálu dostupnosť. IP pripojenie k iným sieťovým operátorom sa vyskytuje v maximálnej možnej miere. Akákoľvek zodpovednosť za problémy, ktoré možno pripísať sieťam tretích strán, je vylúčená. Používanie iných sietí podlieha podmienkam používania príslušných prevádzkovateľov.

V prípade vyššej moci, štrajkov a obmedzení služieb iných prevádzkovateľov sietí alebo v prípade opravárenských a údržbárskych prác, prevádzkovateľov sietí alebo v prípade opravárenských a údržbárskych prác sa môžu vyskytnúť obmedzenia alebo narušenia, zatiaľ čo spoločnosť G-Performance EU s.r.o. neruší žiadnu zodpovednosť za takéto poruchy.